1 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(a) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI 
  https://youtu.be/1a-ocDKEDCM
2 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(b) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/PDLlYE-nIjo
3 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(c) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UJ-6QqxHAWk
4 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(d) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/UuQfQYjSB-8
5 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - TẬP 1 - PHẦN 1(e) PHÁP HỘI TAM TỤ LUẬT NGHI
  https://youtu.be/L_V9b3Nbcts
6 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM VÔ THƯỢNG ĐÀ LA NI THỨ NHẤT (a)
  https://youtu.be/UCvt9dzmW50
KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM XUẤT LY ĐÀ LA NI THỨ HAI (a)
  https://youtu.be/gq72ky7iKsM
8 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 2 PHÁP HỘI VÔ BIÊN TRANG NGHIÊM - PHẨM THANH TỊNH ĐÀ LA NI THỨ BA (a)
  https://youtu.be/C5RR4AnudDc
9 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (a)
  https://youtu.be/ISdZJY1v4Tc
10 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (b)
 

https://youtu.be/GaHMy-5538A

11 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (d)
  https://youtu.be/EMYQ2lqj-S8
12  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (f)
  https://youtu.be/mh2q58Xa2H8
13 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (g)
  https://youtu.be/YOwotyTfmnY
14 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (h)
  https://youtu.be/A99LKPUG0rQ
15 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (i)
  https://youtu.be/CbNFHBdKhF0
16 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (j)
  https://youtu.be/fshf9eKt5ZQ
17  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 3 PHÁP HỘI MẬT TÍCH KIM CANG LỰC SĨ (k)
  https://youtu.be/A8kdXQxYH3c
18 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (a)
  https://youtu.be/lNGInt4Xsp4
19 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (b)
  https://youtu.be/qXgOWpCjtSo
20 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 4 PHÁP HỘI TỊNH CƯ THIÊN TỬ (c)
  https://youtu.be/3YrYRGkHHEI  
21  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/uszgnfd4XuI
22  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 1 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (a)
  https://youtu.be/YS29LXSx7CI
23 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 5 PHÁP HỘI VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI (c)
  https://youtu.be/4ktvhTbME0g
24 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
25  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI  - Phẩm Thanh Văn Chúng và Phẩm Bồ Tát Chúng
  https://youtu.be/GuK2ssKdYok  
26 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 6 PHÁP HỘI BẤT ĐỘNG NHƯ LAI -  Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm và Nhân Duyên
  https://youtu.be/Bc6EMFRGPFA
27 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(a) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/hE9sQUW2i-I
28 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(b) PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/b2Mv5D171H0
29 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(c)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/KSDTFd3EDU8
30 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(d)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live.
31  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 7(e)  PHÁP HỘI MẶC GIÁP TRANG NGHIÊM
  https://youtu.be/UgW9TRUELx8
32 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8(a)  PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/RBPuY_XqfMQ
33 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 8 (b) PHÁP HỘI PHÁP GIỚI THỂ TÁNH VÔ PHÂN BIỆT
  https://youtu.be/CwYZyr0JxOo
34 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(a)  PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/BDaXwBdh0TE
35 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 9(b) PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHẬT PHÁP
  https://youtu.be/Ah4Q8sHapQg
36 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 10 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI PHỔ MÔN
  https://youtu.be/Cwh1h9S6i8o
37 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(a) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC của TT. Thích Phước Tấn
   https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(b) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/fQ42lY5vTxw
38 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
   https://youtu.be/5jjOopZOMUw
39 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(c) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/5jjOopZOMUw
40 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(d) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/WAjdJoLRdXA
41 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(e) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/BK0LilL5kYU
42 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(f) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/XR9dxTSd03g
43 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(g) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH
  https://youtu.be/E0QhPxhrGDs
44 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 2 - PHẦN 11(h) PHÁP HỘI XUẤT HIỆN QUANG MINH và LỜI THỨC NHẮC
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
45 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (a)
  https://youtu.be/ODEyPwTxpIo
46  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KHAI HÓA TRƯỞNG GIẢ (b)
  https://youtu.be/Q1jgC-gumoM
47 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm KIM TỲ LA THIÊN THỌ KÝ
  https://youtu.be/cgXy08Rk6kw
48 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THÍ NGHIỆM BỒ TÁT
  https://youtu.be/1EOi8Z8-YbE
49  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(a)
  https://youtu.be/s60r_sbpBfU
50 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(b)
  https://youtu.be/VpUIENHndYM
51 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(c)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
52  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(d)
  https://youtu.be/XRUOLhokiRU
53 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(e)
  https://youtu.be/uEbvYGdv2to
54 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(f)
  https://youtu.be/1f0Lv4nR4qQ
55 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm NHƯ LAI BẤT TƯ NGHỊ TÁNH(g)
  https://youtu.be/mKnYclM5qtk
56 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỨ VÔ LƯỢNG
  https://youtu.be/1GgnvsBCXTY
57 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐÀN NA BA LA MẬT
  https://youtu.be/b9dtaYtH96E
58 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG - Phẩm THI LA BA LA MẬT và LỜI THỨC NHẮC 11.10.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
59  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12  PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(b) 
  https://youtu.be/E_8mVNnYYRI
60 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(c) 13.10.2020/ 6pm
  https://youtu.be/beFedLdZvig
   
61 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm THI LA BA LA MẬT(d) 14.10.2020/6pm
  https://youtu.be/wsMH7StEnzQ
   
62 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm SẰN ĐỂ BA LA MẬT.15.10.2020
  https://youtu.be/21_scC8Zc3s
63 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(a) 16.10.2020
  https://youtu.be/Ucvo79WrSS8
64 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(b) 17.10.2020
  https://youtu.be/ePXy4BS3_ZE
65 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(c) 18.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
66 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(d) 19.10.2020
  https://youtu.be/t2hmtr2FyC4
67 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỲ LÊ GIA BA LA MẬT(e) 20.10.2020
  https://youtu.be/7I178-BFgjo
68 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(a) 21.10.2020
  https://youtu.be/QoubxObcMOA
69 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm TỊNH LỰ BA LA MẬT(b) 22.10.2020
  https://youtu.be/V3-qhwHNVq4
70 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(a) 23.10.2020
  https://youtu.be/eeBip3ABaz0
 71 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(b) 24.10.2020
  https://youtu.be/qTpxEWWDTZ0
72 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(c) và LỜI THỨC NHẮC 25.10.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
73 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm BÁT NHÃ BA LA MẬT(d) 26.10.2020
  https://youtu.be/q0WYZWOLBYY
74 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 3 - PHẦN 12 PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG Phẩm ĐẠI TỰ TẠI THIÊN THỌ KÝ 28.10.2020
  https://youtu.be/oMhNHLYKsDk   
75 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 13 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHƠN XỬ THAI 29.10.2020
  https://youtu.be/5hxIjLL9s6s
76 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(a) 
  https://youtu.be/AYTZVEZ_lyI
77 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 14 PHÁP HỘI PHẬT THUYẾT NHẬP THAI TẠNG(b) 
  https://youtu.be/_RnkVbs4RiE
78 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020
  https://www.youtube.com/channel/UCfMw4Ncc3mgkqa54qSRlJtw/live
79 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(b) 02.11.2020
  https://youtu.be/NoWQqkWXL68
80 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(c) 03.11.2020
  https://youtu.be/RFz8fpVcrTg 
81 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tự Thứ Nhất 04.11.2020
  https://youtu.be/iX4ID9qrRno
82 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm TỊNH PHẠN VƯƠNG ĐẾN PHẬT 05.11.2020
  https://youtu.be/mQFfhOUt9Iw
83 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký Thứ Ba và Phẩm Bổn Sự Thứ Tư 06.11.2020
  https://youtu.be/kGTGgpZaT0w
84 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Thứ Tám 07.11.2020
  https://youtu.be/s8ngOFl-XAo
85 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 15 PHÁP HỘI VĂN THÙ SƯ LỢI THỌ KÝ(a) và LỜI THỨC NHẮC 01.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=ohFfotHpENg
   
86 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Thứ 20- Phẩm 21 (10.11.2020)
 

https://youtu.be/CsC1HP2WTWQ

87 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký Thứ 22 (11.11.2020)
 

https://youtu.be/cJ8Q2uWKVOM

88 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(a) (12.11.2020)
 

https://youtu.be/qQAJ3gyyEWY

89 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ Thứ 23(b) (13.11.2020)
 

https://youtu.be/S8lZtjaaoOM

90 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo Thứ 24 (14.11.2020)
 

https://youtu.be/aOTcOl1u38s

91 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(a) và LỜI THỨC NHẮC (15.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2aO5a6dKTg

 92  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Lục Giới Sai Biệt Thứ 25(c) 17.11.2020
 

 https://youtu.be/aOTcOl1u38s

 93  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 4 - PHẦN 16 PHÁP HỘI BỒ TÁT KIẾN THIỆT - Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương Thứ 26 (18.11.2020)
 

 https://youtu.be/fKMe1coCcgg

 94 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bồ Tát Hạnh Thứ 1 và Phẩm Đa Văn Thứ 2 (19.11.2020)
 

 https://youtu.be/fD3OkRkLpJg

 95 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Bất Thối Thứ Ba (20.11.2020)
 

 https://youtu.be/7X1iWMFtt4I

96 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Cụ Thiện Căn Thứ 4 (21.11.2020)
 

https://youtu.be/F5d2gVbJh5k

97 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Thần Thông Lực Thứ 5 - Phẩm Đại Bi Thứ 6 và LỜI THỨC NHẮC 22.11.2020 (LIVE)
  https://www.youtube.com/watch?v=39EbarLQPBQ
98

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 17 PHÁP HỘI PHÚ LÂU NA - Phẩm Đáp Nạn Thứ 7 và Phẩm Phú Lâu Na Thứ 8 - PHÁP HỘI HỘ QUỐC (a) (23.11.2020)

  https://youtu.be/vWWhx-41mBs
99 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 18 PHÁP HỘI HỘ QUỐC(c) 25.11.2020
  https://youtu.be/VnUM0aeMakQ
100 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI ÚC GIÀ TRƯỞNG GIẢ (26.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSixFFNZ5rI

101

CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI VÔ TẬN PHỤC TẠNG (27.11.2020)

 

https://www.youtube.com/watch?v=LD8RpJzSiDY

102 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.18 PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA (28.11.2020)
 

https://www.youtube.com/watch?v=2n59egbspp8 

103

KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 21 PHÁP HỘI THỌ KÝ ẢO SƯ BẠT ĐÀ LA(b) 30.11.2020

  https://youtu.be/VWs6KoOEIH8
104 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 22 PHÁP HỘI ĐẠI THẦN BIẾN(a) 01.12.2020
  https://youtu.be/w6KEj9ji-sE
105 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 22 PHÁP HỘI ĐẠI THẦN BIẾN(b) 02.12.2020
  https://youtu.be/8_obeSdTS0s
106 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q5 P.23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(a) (03.12.2020)
  https://www.youtube.com/watch?v=ywMv5kCNKLE
107 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(b) 04.12.2020
  https://youtu.be/ttBPwfvt1rA
108 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 23 PHÁP HỘI MA HA CA DIẾP(c) 05.12.2020
  https://youtu.be/55EfJGokcNs
109  KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 5 - PHẦN 25 PHÁP HỘI PHÁT THẮNG CHÍ NGUYỆN 08.12.2020
  https://youtu.be/vETbhyAc8Rs
110 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 26 PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT 09.12.2020
  https://youtu.be/0nRA9tXbHbU  
111 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 26 PHÁP HỘI THIỆN TÝ BỒ TÁT(b) 10.12.2020
  https://youtu.be/i8iHtPM5Nv4
112 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 27 PHÁP HỘI THIỆN THUẬN BỒ TÁT - PHẦN 28 PHÁP HỘI DŨNG MÃNH THỌ TRƯỞNG GIẢ 11.12.2020
  https://youtu.be/LD_oUihBcZA
113 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 30 PHÁP HỘI DIỆU HUỆ ĐỒNG NỮ và PHẦN 31 PHÁP HỘI HẰNG HÀ THƯỢNG ƯU BÀ DI 14.12.2020
  https://youtu.be/ZO2Rc7RXWiw
114 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 32 PHÁP HỘI VÔ ÚY ĐỨC BỒ TÁT(a) 15.12.2020
  https://youtu.be/Acmo3sr7mZM
115 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 32(b) PHÁP HỘI VÔ ÚY ĐỨC BỒ TÁT 16.12.2020
  https://youtu.be/fEeOyqP4fb4  
116 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 33 PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT ỨNG BIỆN - Phẩm Tự Thứ Nhất và Phẩm Thanh Văn Thứ Hai, Phẩm Bồ Tát Thứ Ba 04.01.2021
  https://youtu.be/YI4fOryk_K8
117 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 33 PHÁP HỘI VÔ CẤU THÍ BỒ TÁT ỨNG BIỆN - PHẦN 34 PHÁP HỘI CÔNG ĐỨC BỬU HOA PHU BỒ TÁT 05.01.2020
  https://youtu.be/6ZpP2uW76Ho
117 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 36 PHÁP HỘI THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 08.01.2021
  https://youtu.be/vN8mm9xpl-c
118 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 36 PHÁP HỘI THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 09.01.2021
  https://youtu.be/lJJv6AYEMls
119 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 36 PHÁP HỘI THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ 11.01.2021
  https://youtu.be/O3XT85JEKVg
120 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 36 PHÁP HỘI THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ (tiếp theo) 12.01.2021
  https://youtu.be/nu3H0daaaLM
121 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 36 PHÁP HỘI THIỆN TRỤ Ý THIÊN TỬ (tiếp theo), PHẦN 37 PHÁP HỘI A XÀ THẾ VƯƠNG TỬ 13.01.2021
  https://youtu.be/f8YqcRkLRac
122 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 38 PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN(b) 15.01.2021
  https://youtu.be/vOPoQsIZ50w
123 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 38 PHÁP HỘI ĐẠI THỪA PHƯƠNG TIỆN(c) 16.01.2021
  https://youtu.be/QImVvENDQJo
124 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 39 PHÁP HỘI HIỀN HỘ TRƯỞNG GIẢ 18.01.2021
  https://youtu.be/j3JwZ2kIDnM
125 CHÙA QUANG MINH KINH ĐẠI BẢO TÍCH - Q6. Phần 39 PHÁP HỘI HIỀN HỘ TRƯỞNG GIẢ (tiếp theo) 19.01.2021
 

https://www.youtube.com/watch?v=kcBsmdarjX4

126 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 6 - PHẦN 40 PHÁP HỘI TỊNH TÍNH ĐỒNG NỮ 20.01.2021
  https://youtu.be/qdM17f6iOJY
127 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 7 - PHẦN 41 PHÁP HỘI DI LẶC BỒ TÁT VẤN BÁT PHÁP & PHẦN 42 PHÁP HỘI DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN 21.01.2021
  https://youtu.be/mOufr0_56ZE
128   KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 7 - PHẦN 42 PHÁP HỘI PHỔ MINH BỒ TÁT 22.01.2021
  https://youtu.be/wyCd5jJy3-w
129 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 7 - PHẦN 44 PHÁP HỘI BỬU LƯƠNG (Phẩm Thứ Nhất, Thứ Hai, Thứ Ba) 25.01.2021
  https://youtu.be/KUfTQjT0Gwk
130 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 7 - PHẦN 44 PHÁP HỘI BỬU LƯƠNG (Phẩm Thứ Tư, Năm, Sáu)
  https://youtu.be/sHHUjBs-I30
131 KINH ĐẠI BẢO TÍCH - QUYỄN 7 - PHẦN 44 PHÁP HỘI BỬU LƯƠNG (Phẩm Thứ Bảy) - PHẦN 45 PHÁP HỘI VÔ TẬN HUỆ BỒ TÁT 28.01.2021
  https://youtu.be/7ZD1xrrAzBA
  Victory Covic Lockdown #4 28.05.2021
132

Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM PHÁP HỘI VĂN THÙ THUYẾT BÁT NHÃ (tiếp theo) 01.06.2021

 

https://youtu.be/uZHo4Njenxs

133

Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM PHÁP HỘI BỬU KẾ BỒ TÁT 02.06.2021

 

https://youtu.be/6tyPidOeX70

134

Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM 47 PHÁP HỘI BỬU KẾ BỒ TÁT (tiếp theo) 03.06.2021

 

https://youtu.be/5TTEAMo8rK4

135

Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM PHÁP HỘI BỬU KẾ BỒ TÁT (tiếp theo) 04.06.2021

 

https://youtu.be/asKciEk3tA4

 136  Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM PHÁP HỘI BỬU KẾ BỒ TÁT (tiếp theo) 05.06.2021
   https://youtu.be/2HwGxHkc3Ec
137 Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM 48 PHÁP HỘI THẮNG MAN PHU NHƠN 06.06.2021
  https://youtu.be/4z4t1hdoGS8
138 Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM 48 (tiếp theo) PHÁP HỘI THẮNG MAN PHU NHƠN 07.06.2021
  https://youtu.be/zAKUbwRTskA
139 Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM 49 PHÁP HỘI QUẢNG BÁC TIÊN NHƠN 09.06.2021
  https://youtu.be/55mD39M94_g
140 Lạy KINH PHÁP HOA - KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q.7 PHẨM 49 PHÁP HỘI QUẢNG BÁC TIÊN NHƠN (tiếp theo) 10.06.2021
  https://youtu.be/LKqDUtOGVhc
141 KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHÁP HỘI NHẬP PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH TRANG NGHIÊM - LẠY KINH PHÁP HOA 15.06.2021
  https://youtu.be/eANb_tZ5ewA
142 KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHÁP HỘI NHẬP PHẬT CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH TRANG NGHIÊM (tiếp theo) - LẠY KINH PHÁP HOA 17.06.2021
  https://youtu.be/pRk3encL_ds
143  KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHẦN 50 (tiếp theo) - ĐÔI LỜI CHIA SẼ của THƯỢNG TỌA THÍCH PHƯỚC TẤN 19.06.2021
  https://youtu.be/OfGYvfRvUKM
144 KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHẦN 51 PHÁP HỘI TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT - LẠY KINH PHÁP HOA 22.06.2021
  https://youtu.be/z7eDd92_O_o
145 KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHẦN 51 PHÁP HỘI TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT -ĐÔI LỜI CHIA SẼ của TT. THÍCH PHƯỚC TẤN 26.06.2021
  https://youtu.be/XZ-u8OqX3ps
146 KINH ĐẠI BẢO TÍCH Q7- PHẦN 51 PHÁP HỘI TỰ TẠI VƯƠNG BỒ TÁT (tiếp theo) - LẠY KINH PHÁP HOA 29.06.2021
  https://youtu.be/YnnlN0fvgo4