Cực Lạc Liên Hữu Liên Xã Quang Minh Đạo Tràng- Thọ Bát Quan Trai Giới hàng tuần vào ngày Chủ Nhật:-

8.00am – Lễ Sám Pháp Tịnh Độ, Niêm Phật, Kinh Hành và Thiền Tọa
** Nghi thức Sám Pháp Tịnh Độ theo sự hướng dẫn của Sám Chủ Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái.
Chúng con từ vô thỉ. Vì vô minh gây bao lầm lỗi. Làm khổ con lại khổ người. Khổ cho hết thảy muôn loài. Nay tất cả con xin sám hối.
Nguyện chư Phật thương xót chứng minh. Cho con hết lòng ăn năn sám hối. Kể từ nay con nguyền xin sửa đổi. Bao lỗi lầm mà con đã gây ra. Nay tất cả con xin sám hối. Nguyện chư Phật thương xót chứng minh. Cho chúng con được sống an lành
(lược trích trong quyển Sinh Hoạt Đạo Tràng Quang Minh do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái biên soạn).
** Luân phiên niệm Phật – Nam Mô A Di Đà Phật trong vòng 15 phút
** Kinh Hành niệm Phật – Nam Mô A Di Đà Phật trong vòng 15 phút
** Niệm Thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát – 108 (1 xâu chuỗng tràng hạt)
** Hồi hướng lễ Sám Pháp Tịnh Độ và Tam Tự Quy Y.

9.00am – Lễ Truyền Giới Thọ Bát Quan Trai
** Nghi thức Truyền Giới Thọ Bát Quan Trai theo sự hướng dẫn của chư Tôn Đức Giới Sư
- Niệm hương
- Lễ Tán Phật
- Sám hối phát nguyện
- Truyền thọ Bát Quan Trai Giới
- Hồi hướng lễ truyền thọ Bát Quan Trai Giới và Tam Tự Quy Y.
Ðệ tử từ trước đã làm các đều ác, đều do vô thỉ Tham, Sân, Si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra, tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma ha Tát (khởi thỉnh 3 lần)

9.30am – Khóa lễ Tịnh Độ - Cầu An và Cầu Siêu
** Khóa lễ Tịnh Độ (nghi thức Nhật Tụng) theo sự hướng dẫn của Sám Chủ Thượng Tọa Trụ Trì

10.30am – Chương trình Thuyết Pháp
** Buổi thuyết pháp trong vòng 1 tiếng sẽ do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Phước Tấn chủ giảng.

11.30am – Đại chúng vân tập Trai Đường- Chuận bị Thọ Trai và nghi thức Cúng Quá Đường
** Sau khi đại chúng đồng xá hòa chúng, sau khi dứt 3 hồi khánh, cử bát cơm lên ngang mày, một tay bắt ấn cam lồ (ngón cái bên tay phải đè lên ngón áp út) tụng bài cúng dường:
Cúng dường Thanh Tịnh pháo thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, Thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Cực lạc thế giới A Di Đà Phật, Thập phương tam thế nhứt thiệt chư Phật
Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
Tam đức, lục vị, cúng Phật cập Tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, Nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh
Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ xung mãn,
** Xuất sanh và xướng tăng bạt
Xuất sanh: Pháp lực bất tư nghi, từ bi vô chướng ngại
Thất liệp biến thập phương, phộ thí châu sa giới, Án độ lợi ích tóa ha
Đọc kệ chú:
Đại bàng kim sí điểu, khoáng dã quỷ thần chúng
La sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, Án mục đế tóa ha (7 lần)
** Bưng chén cơm lên ngang trán thầm đọc bài kệ:
Chấp trì ứng khí, đương nguyện chúng sanh, thành tựu pháp thí, thọ thiên nhơn cúng. Án chỉ rị chỉ rị phạ nhựt ra hồng phấn tra (3 lần)
** Tam Đề và Ngũ Quán:
Muổng thứ nhất: nguyện đoạn nhứt thiết ác
Muỗng thứ hai: nguyện tu nhứt thiết thiện
Muỗng thứ ba: nguyện độ nhứt thế chúng sanh
Một: kể công nhiếu ít so chổ kia đem đến
Hai: xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường
Ba: ngừa tâm xa lìa các tội lỗi tham sân si là cội gốc
Bốn: chính là vị thuốc hay để chữa lành bệnh khô gầy
Năm: vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này
** Kiết Trai Kệ Chú:
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đề cu chi nẫm đát diệt tha. Án chiết lệ chuẩn đề ta bà ha (7 lần)
Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích, nhược vị lạc bố thí, hậu tất đắc an lạc
Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, sở tác gian biện, cụ chư phật pháp
** Phục Nguyện và Kinh Hành Niệm Phật

2.00pm – Giáo Lý Tịnh Độ
Buổi giáo lý Tịnh Độ sẽ do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái hướng dẫn

5.00pm – Lễ Xả Bát Quan Trai Giới và Hoàn Mãn

(lược trích tài liệu Nghi Thức Thọ Bát Quan Trai Giới trong Phật Học Phổ Thông quyển 1 do Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Hòa; quyển Giới Đàn Tăng biên soạn và quyển Sinh Hoạt Đạo Tràng Quang Minh do Thầy Giáo Thọ Đại Đức Thích Phước Thái biên soạn)

MP Nguyen