VÕ ĐƯỜNG VOVINAM QUANG MINH - VOVINAM VIET VO DAO AT QUANG MINH CENTRE on EVERY SUNDAY NIGHT FROM 5-8PM.
Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cùa tầng lớp Thanh Thiếu Nhi yêu thích bộ môn Võ Thuật Truyền Thống Dân Tộc Việt Võ Đạo (Vovinam). Võ Đường Quang Minh có nhận học viên có các em từ 8 tuối trở lên, và lịch tập huấn vào mỗi chiều Chủ Nhật tại Võ Đường Chùa Quang Minh. Quý phụ huynh và các sinh viên bạn trẻ xinlie6n lạc Võ Đường để biết thêm chi tiết.
Sunday from 5-8pm
Costs: $20 per month plus $30 for insurance
Thay mặt Võ Đường Quang Minh xin thông báo
Võ Sư Huỳnh Kim